សង្គម Feb 23, 2023

ក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងពីជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 កើតលើមនុស្សម្នាក់នៅកម្ពុជា

image

​នេះ​បើ​តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​​​ក្រសួងសុខាភិបាល​៖​