សង្គម Mar 02, 2023

ក្រសួងការងារជូនដំណឹងអំពីថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ស្នើសុំពន្យារសុពលភាពបណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស

image

នេះ​បើ​តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​ដែល​ ​M​JQ​T​V​ ​ទទួល​បាន​៖