អប់រំ Mar 14, 2024

ក្រសួងអប់រំប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍១២០នាក់ទៅសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាម

image

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់ក្រោយឧត្ដមសិក្សា និងការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សរុបចំនួន ១២០នាក់ ទៅសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាម ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៥។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចេញនៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖