ជីវិតខ្ញុំ Jan 09, 2023

គ្មានមនុស្សប្រុសណាចង់ឱ្យប្រពន្ធរកស៊ីចិញ្ចឹមនោះទេ!