អប់រំ Mar 09, 2022

ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលពួកគេបានជួបគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តរួមថ្នាក់នៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង