ជីវិតខ្ញុំ Dec 19, 2022

ទោះព្រហ្មលិខិតកំរិតឳ្យខ្ញុំពិកា តែខួរក្បាលខ្ញុំមិនពិកាទេ!