ជីវិតខ្ញុំ Dec 14, 2022

ធ្លាប់តែគ្មានលុយទិញទឹកដោះគោឱ្យកូនបៅ ក្លាយជាម្ចាស់ហ្គារាស់ឡានធំមួយ