កញ្ចក់សេដ្ឋកិច្ច Apr 18, 2022

បើមិនចង់វ័ណ្តកជាមួយធនាគារ ក្រោយឈប់ធ្វើការទៅរកស៊ីខ្លួនឯង គួរច្បាស់ចំណុចទាំងនេះសិន