កញ្ចក់សេដ្ឋកិច្ច Apr 18, 2022

ស្រ្តីម្នាក់នេះតស៊ូធ្វើនំខ្មែរលក់ល្បីរហូតភ្ញៀវគាំទ្រទិញតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ